De waarheid over fluoride.

De fluorisering is mogelijk door de aankoop van verontreinigd chemisch afval uit China dat het etiket ‘fluoride’ krijgt opgespeld en wordt toegevoegd aan de drinkwatervoorziening aan steden en dorpen. Dat is de conclusie van een schokkende nieuwe minidocumentaire, uitgebracht door het Consumer Welness Center. (www.ConsumerWelness.org).

De 12 minuten durende video brengt de geschiedenis in beeld van fluoride en hoe deze chemische stof gemaakt wordt als een industrieel bijproduct van de fosfaatmijnbouwindustrie. Tientallen jaren geleden was het gebruikelijk om fluoride uit te stoten via de fabriekspijpen van de fosfaatmijnbouwindustrie. Maar dit leidde in de wijde omtrek tot de dood van vee en gewassen op nabijgelegen boerderijen. Om de sterftecijfers te stoppen installeerden de fabrieken installaties voor “natte ontstoffing” waarmee toxische fluoride chemicaliën werden opgevangen.

Terwijl consumenten zouden kunnen denken dat de dodelijke fluoride chemicaliën die worden geproduceerd door deze natte ontstoffers op een veilige plek als chemisch afval worden gedumpt, is de waarheid dat ze worden verkocht aan steden en dorpen om te worden toegevoegd aan de watervoorziening, waar ze worden geconsumeerd door volwassenen en kinderen. Dit wordt allemaal gedaan om “gaatjes in tanden en kiezen te voorkomen”. Een medische claim die fluor op een technische manier misbruikt om een niet-goedgekeurd medicijn te gebruiken voor het massaal ongevraagd medisch behandelen van grote bevolkingsgroepen.

De FDA* heeft fluor nooit als medicijn goedgekeurd. En aan geen enkele gebruiker van fluor is ooit “een medisch noodzakelijk geacht” recept voor het gebruik van fluor verstrekt.

* De Food and Drug Administration (FDA) is in de Verenigde Staten van Amerika een agentschap van de federale overheid dat de kwaliteit en veiligheid van voedsel, toevoegingen daaraan en medicijnen bewaakt, maar ook de behandeling van bloed, medische producten, toestellen met elektromagnetische straling en cosmetica controleert. De FDA dwingt de naleving van gedeeltes van de Public Health Service Act af. (bron: Wikipedia)

Hieronder volgt de letterlijke tekst van deze documentaire. Je zou deze tekst kunnen meelezen terwijl je naar de film op internet kijkt.

Klik hier voor een link naar het originele artikel

Fluor. Tandartsen beweren dat het drinken van fluor uw tanden kan beschermen tegen gaatjes. Steden en dorpen over de hele wereld stoppen het in hun drinkwater in de hoop om de hele bevolking, niemand uitgezonderd, te genezen via hun eigen waterkranen.

Het officiële verhaal over fluor klinkt geweldig: drink dit sapje en je zult geen gaatjes meer krijgen, zeggen ze. Het is een mooi verhaal. Maar er zit een keerzijde aan dit verhaal- een keerzijde die u nooit is verteld. En dat verhaal begint met het verbazingwekkende maar controleerbare feit dat bijna alle fluor die wordt toegevoegd aan gemeenschappelijke watervoorziening helemaal geen natuurlijke fluor is.

In werkelijkheid is het een combinatie van hexafluorkiezelzuur¹ en sodium silicofluoride².

Beide stoffen worden door het Amerikaanse milieuagentschap EPA beschouwd als zeer giftig. Ze vallen in de classificatie gevaarlijk afval, en wanneer deze stoffen worden vervoerd moeten ze herkenbaar zijn als vergif. Mensen die er mee in aanraking komen moeten industriële veiligheidskleding dragen.

Dus wat zijn hexafluorkiezelzuur en sodium silicofluoride, en waar komen deze stoffen vandaan?

Het zou wel eens kunnen dat u dit deel van het verhaal niet zult geloven. Dat wil zeggen, totdat u het zelf hebt gecontroleerd. Want hoe verder u zich verdiept in de mythologie van fluor, hoe krankzinniger dit verhaal wordt.

En dit verhaal begint bij de fosfaat-mijnbouwbedrijven. Fosfaat is een belangrijk mineraal voor de bereiding van kunstmest. Het wordt gewonnen uit natuurlijke steenafzettingen, verspreid over de hele wereld. Uit de fosfaat bevattende steen wordt fosforzuur gewonnen. Die stofnaam klinkt bekend, want het is een van de belangrijke ingrediënten in koolzuurdrankjes als Coke en Pepsi. Fosforzuur wordt vaak vergeleken met accuzuur. Het is een sterk zure vloeistof waarvan wordt beweerd dat het de belangrijkste reden is waarom het drinken van koolzuurdrankjes kan leiden tot het ontstaan van nierstenen en tot verlaging van het soortelijk gewicht van de botstructuur van het menselijk lichaam.

Fosfaat wordt ook gebruikt om kunstmest van te maken. Het probleem is dat fosfaat vaak verontreinigd is met hoge concentraties fluoride –- dat kan oplopen tot 40.000 partikels per miljoen, oftewel tot 4% van de ruwe erts. Om de fluor er uit te halen wordt sulfurzuur toegevoegd aan een natte brij van fosfaat en water. Hierdoor verdampt de fluoride en ontstaan zeer giftige gasrijke stoffen zoals waterstoffluoride en siliciumtetrafluoride.

Deze toxische chemicaliën werden rechtstreeks uitgestoten via de schoorsteenpijpen van de fosfaat mijnbouwindustrie. De nabij gelegen landbouwbedrijven leden zware verliezen door sterfte van vee en door tuinbouwgewassen die verdorden en stierven. Waaraan? Fluoride-vergiftiging.

Om deze milieuvernietiging een halt toe te roepen bedacht deze industrie een methode om de giftige fluoridedampen op te vangen zodat ze niet langer de lucht in werden geblazen, waar ze vee en gewassen doodden. Dit werd bereikt door de toepassing van “natte ontstoffing”, een proces waarbij de giftige fluoride chemicaliën werden gescheiden van de vloeistof, waardoor wordt voorkomen dat ze in het milieu terecht komen waar ze in hun directe omgeving dierlijk en plantaardig leven om zeep hielpen.

Het is door middel van deze natte ontstoffing dat giftige fluoride chemicaliën vandaagdedag worden gewonnen. Ze worden verzameld, verpakt, naar uw lokale woonplek gebracht, en vervolgens in uw drinkwater gestopt. Dus in plaats van dat deze giftige fluoride chemicaliën, zoals vroeger, de fabriekspijpen uitgaan van de fosfaatmijnbouwindustrie, worden ze nu verzameld, en vervolgens aan de watervoorziening van grote steden toegevoegd waar deze chemische stoffen het water van miljoenen burgers verontreinigt.

Dit heet fluoridering van drinkwater.

Als artsen en tandartsen zeggen dat ze positief staan ten opzichte van fluoridering van drinkwater, zeggen ze eigenlijk dat ze de massavergiftiging van de bevolking ondersteunen met een zeer giftig, gevaarlijk afvalproduct dat, als het niet zou worden toegevoegd aan de drinkwatervoorziening, het in de Verenigde Staten, zou moeten worden vernietigd als hoogtoxisch, gevaarlijk afval, volgens de strenge regels van het Amerikaanse milieu-agentschap EPA.

Merkwaardig genoeg betreft het hier, in de Verenigde Staten, een overtreding van een landelijke wet die verbiedt om zijn hexafluorkiezelzuur of sodium silicofluoride toe te voegen aan drinkwater. Een dergelijke overtreding wordt volgens de letter van de wet beschouwd als terrorisme. Toch wordt het om mysterieuze redenen toegestaan, zolang deze toevoeging gebeurt met als slecht-onderbouwde motivatie dat “we dit doen om gaatjes in tanden en kiezen te voorkomen”.

Maar los van de ongemakkelijke waarheid dat de fluoridering van water neerkomt op het illegaal lozen van gevaarlijk afval in de watervoorziening is aan deze kwestie een belangrijke vraag verbonden: helpen deze giftige fluor echt om gaatjes te voorkómen?

Ongeveer negenennegentig procent van door de overheid geleverd water komt nooit terecht in de monden van mensen. Het meeste water wordt gebruikt om te douchen, voor de afwas, komt terecht in wasmachines, en wordt gebruikt voor het sproeien van tuinen en voor het vullen van zwembaden. Vrijwel niets van de aan drinkwater toegevoegde fluor komt in contact met het menselijk gebit.

Het komt stroomafwaarts terecht, waar het rivieren vervuilt en uiteindelijk terecht komt in de oceanen van onze wereld. Op deze manier is de fluor-strategie een gemakkelijke maas in de wet geworden met behulp waarvan de fosfaatmijnbouwindustrie giftige bijproducten in het milieu kan dumpen zonder zich te bekommeren om welke spelregel van de EPA óók. De fosfaatmijnbouwindustrie verdient er zelfs aan door hun gevaarlijk afval te verkopen aan steden, met het etiket “fluor”, hoewel deze aanduiding wetenschappelijk beschouwd onzorgvuldig is.

Dit hele gebeuren leidt tot een voor de hand liggende vraag: Als fluoride koeien, gewassen en vissen doodt, en als dit door de EPA wordt beschouwd als gevaarlijk, hoe kan het dan gezond zijn om dit door mensen te laten te slikken?

En waarom weten artsen en tandartsen, zelfs als ze openlijk het gebruik van fluor propageren –soms zelfs met een niet onderbouwde uitbundigheid — niet waar fluor werkelijk vandaan komt? Als tandartsen zouden weten dat fluor wordt gemaakt van het afval van de fosfaatwinnende industrie, zouden ze dan nog steeds adviseren dat fluor goed voor ons is?

De waarheid over fluor is net zoiets als de waarheid over Enron, of Goldman Sachs, of elk ander schokkende openbaring die niemand geloofde totdat plotseling aan het licht kwam hoe lang we allemaal voor de gek gehouden zijn. Voor fluor bestaat een uitgekookte regeling waarbij gevaarlijk chemisch afval in het milieu wordt gedumpt, waarbij het eerst een route aflegt door de lichamen van mensen. Wij, het Volk, zijn het giftige vuilnisvat geworden van de fosfaatmijnbouwindustrie, en deze situatie wordt ondersteund door uw plaatselijke tandarts.

In de afgelopen tientallen jaren hebben vierentwintig verbazingwekkende studies een statistisch oorzakelijk verband aangetoond tussen het gebruik van fluor en lage IQ’s van kinderen. Een studie die is uitgevoerd door het Chinese Center for Endemic Disease Control stelden vast dat elke extra milligram fluor die werd aangetoond in een liter urine van kinderen in verband kon worden gebracht met een verlaging van 0,59 punten in hun IQ-score. Een ander onderzoek toonde aan dat het gebruik van fluor het gehalte aan kinderen met een hoog IQ met meer dan 70% verlaagde.

Het wekt natuurlijk geen verbazing als je hoort dat zo’n gevaarlijke chemische stof schadelijk is voor hersenfuncties. Het is gebleken dat de fluoridering van water de oorzaak zou kunnen zijn van een alarmerende daling van de bekwaamheid om een universitaire studie te kunnen volgen in de ontwikkelde landen. In het perspectief van de geschiedenis valt op dat het wiskundeniveau dat in de jaren ’50 in de eindexamenklassen van middelbare scholen werd behaald vergelijkbaar is met het wiskundeniveau op hedendaagse universiteiten. Misschien is het onvermogen van Jantje om te lezen en te spellen te wijten aan het feit dat hij te veel fluor binnen krijgt.

Aldus heb ik drie adviezen voor u. Ten eerste, zoek altijd een holistische tandarts die de giftigheid begrijpt van fluor en kwik. Hij zal u adviseren om GEEN gefluorideerd chemisch water uit de kraan te drinken.

Ten tweede. Drink geen ongefilterd kraanwater. Naast de toxische fluor chemicaliën is kraanwater vaak ook nog vervuild met chloor en met gevaarlijke stoffen die worden afgegeven door oude waterleidingen. Koop een waterkan met filter. Of plaats een waterfilter in uw waterleiding voor het water uw huis binnenkomt, om uw algehele watertoevoer te ontdoen van chloor en fluor.

Ten derde. Kom in opstand tegen de fluoridering van drinkwater in uw dorp of stad. Als uw stad lijkt op de meeste andere steden is de toevoeging van fluor bevorderd door tandartsen en artsen die technisch onwetend zijn over de herkomst en de samenstelling van fluor. Niettemin eigenen ze zich zeggenschap toe over de samenstelling van uw plaatselijke watervoorziening. Ze beoefenen op grote schaal medisch handelen waarbij de gehele bevolking iets dat een “geneesmiddel” kan worden genoemd wordt toegediend – – een biologisch actief chemisch product waarvan ze claimen dat het de gezondheid bevordert.

En is dit geneesmiddel ooit als zodanig goedgekeurd door de FDA³? Zijn de individuele leden van onze leefgemeenschap persoonlijk benaderd met de vraag of ze behoefte hebben aan deze drug? Is de dosering van fluor en de wisselwerking ervan met andere medicijnen onderzocht? Is er ooit een recept uitgeschreven voor gefluorideerd drinkwater?

Het antwoord is nee. Fluor is geen goedgekeurd geneesmiddel. Het wordt gebruikt in grootschalig illegaal medisch handelen dat tevens voorziet in een excuus voor waar het werkelijk om gaat: het kwijtraken van hoogst-giftig chemisch afval.

Er moet een einde komen aan fluoridering van drinkwater.

Eis stopzetting van fluoridering in uw plaatselijke stad of dorp. Neem contact op met degenen die fluor kopen en verwerken en laat hen daarmee ophouden. Stel de veiligheid aan de orde van deze giftige chemicaliën die aan onze watervoorziening worden toegevoegd. Hun bezigheden kunnen een gevaar zijn voor de bevolking. Ze zouden kunnen worden aangeduid als terroristische activiteiten. En bind artsen en tandartsen openlijk aan de schandpaal die medeverantwoordelijk zijn voor deze massale chemische vergiftiging, die onschatbare schade hebben toegebracht aan volkeren over de hele wereld.

Help ons om de fluorvergiftiging van onze wereld een halt toe te roepen.

Lees er meer over op NaturalNews.com. Neem deel aan de Facebook groep “No Fluoride”. Kijk naar meer video’s over fluor op NaturalNews.TV. Bezoek FluorideAlert.org en andere websites die de waarheid vertellen over fluor en die een bijdrage leveren aan het uit de wereld hebben van fluor.

Dank voor het luisteren. Dit is Mike Adams, de Gezondheids Ranger

http://www.healthranger.org

¹Hexafluorokiezelzuur is de anorganische verbinding met de formule H 2 SiF 6. It is a product of the production of hydrogen fluoride and the production of phosphate fertilizers. Het is een product van de productie van waterstoffluoride en de productie van fosfaathoudende meststoffen. The majority of the hexafluorosilicic acid is used for the production of aluminium metal. De meerderheid van de Hexafluorokiezelzuur wordt gebruikt voor de productie van aluminium metaal. Hexafluorosilicic acid is also commonly used for water fluoridation . Hexafluorokiezelzuur wordt ook vaak gebruikt voor water fluoridering. (bron: Wikepedia)

²Sodium fluorosilicate is als giftig bestanddeel aangemerkt efinitie : Een sodium silicaat van de formule Na2SiF6 komt voor als een wit, geurloos en korrelig poeder. Het is giftig bij inhaleren en inname. Het tast het weefsel aan. Het wordt gebruikt voor fluoridering, in porcelein en email, om wollen kledij vrij van motten te houden, en in de productie van silicium. (Synoniemen: sodium fluosilicate, sodium hexafluorosilicate, sodium silicofluoride) (bron: http://www.bloggen.be/levend_geloof3/archief.php?ID=5 8)

³De Food and Drug Administration (FDA) is in de Verenigde Staten van Amerika een agentschap van de federale overheid dat de kwaliteit en veiligheid van voedsel, toevoegingen daaraan en medicijnen bewaakt, maar ook de behandeling van bloed, medische producten, toestellen met elektromagnetische straling en cosmetica controleert. De FDA dwingt de naleving van gedeeltes van de Public Health Service Act af. (bron: Wikipedia)

Bron: Natural News.

Dalternative.com

                                 THE-WEBSHOP.COM uw webshop voor alles!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: