De reptilians zijn onder ons.

Wij zijn de duivelse elite – “Danny” i

Onder de mensheid bevindt zich een voor de meesten onzichtbare groep die de aarde en alles wat leeft aanzienlijke schade toebrengt. Deze van het mensdom geheel afwijkende categorie vormt een probleem van ongekende proporties en is in feite een van de belangrijkste vraagstukken waamee we te kampen hebben.

Toch is de gemiddelde burger totaal niet op de hoogte. Het lijkt alsof men het bewust in de doofpot wil houden, misschien juist omdat veel van de machthebbers er onderdeel van uitmaken. De wereldberoemde psychiater Hervey Cleckley spreekt hier over een “universele samenzwering ter vermijding.”ii

Het is een groep die functioneert vanuit het reptielenbrein, moeiteloos kan “shape shiften” en prooien opneemt met een reptielenblik. Ze zijn koudbloedig in optreden en kennen geen emoties als u en ik. Degenen die de “universele samenzwering ter vermijding” trachten te doorbreken wacht ongeloof of ridiculisering. Therapeuten, artsen, psychologen en rechtsdienaren nemen de slachtoffers die het verschijnsel durven aan te kaarten vooralsnog nauwelijks serieus. Dat was ook Cleckleys ervaring.

Een van de bekendste klokkenluiders die het fenomeen wereldkundig probeert te maken is de Britse David Icke. Icke waarschuwt al jaren voor wat hij noemt de “reptilians” die zonder blikken of blozen de ergste misdaden op de mensheid plegen en ons verleiden en manipuleren in steeds wisselende hoedanigheden. Icke is hierom volslagen belachelijk gemaakt en voor gek verklaard. Heeft hij gelijk?

Het reptielenbrein
In onze hersenen onderscheiden we drie lagen: de bovenlaag bestaande uit de hersenschors of (neo)cortex ook wel ‘grijze massa’ genaamd, daaronder het zoogdierenbrein en daaronder het reptielenbrein. Het reptielenbrein bestaat uit de hersenstam en het cerebellum, oftewel de kleine hersenen. De hersenstam en het cerebellum delen we met de reptielen. Volgens de evolutietheorie zouden het zoogdierenbrein (het zogenaamde limbische systeem) en de neocortex, zich vanuit dit reptielenstadium hebben ontwikkeld.

Het zoogdierenbrein is verantwoordelijk voor emotie, motivatie, geheugen en leren. De daarboven gelegen neocortex is bij de mens zeer ontwikkeld en regelt empathie, intellect, taal, fantasie, creatie, spiritualiteit, bewustzijn en ethisch besef. Het diep ingebedde, primitieve reptielenbrein regelt primaire functies als overlevingsdrang, agressie, verdediging van bezit en territorium (sociale hiërarchie), instincten, repetitief en ritueel gedrag, aanvallen of vluchten.

Bij één op de twintig à vijf-en-twintig ontbreken de eigenschappen die ons juist menselijk maken, zoals het vermogen tot empathie, tot liefde- en gewetensvol handelen.iii Hersenscans tonen dat het brein van deze individuen wezenlijk van gewone mensen verschilt. Dr. Joanne Intrator van het New Yorkse VA Medical Center en professor Robert Hare van de Universiteit van Brits Columbia vergeleken de hersenscans van deze minderheid met die van gewone mensen en vonden dat hun neocortex geen of nauwelijks activiteit vertoont bij woorden die gewoonlijk emotionele reacties teweeg brengen.iv

MRI-scans gemaakt door de Universiteit van Wisconsin toonden structurele en functionele verschillen tussen beide groepen. Professor Michael Koenigs zegt hierover: “De twee structuren in de hersenen die verondersteld worden emoties en sociaal gedrag te reguleren, lijken niet met elkaar in verbinding te staan zoals normaal gesproken zou moeten.”v Het onderzoeksrapport gepubliceerd op 1 juni 2012 in The American Journal of Psychiatry concludeert dat deze groep een “aanzienlijk dunnere hersenschors heeft in een aantal regionen”. De groep als geheel vertoont “een duidelijk te onderscheiden patroon van verdunning van de hersenschors en een gereduceerde functionele connectiviteit [tussen de hersengebieden]”.vi Van deze hersenschors of cortex is met name het voorste gedeelte of ‘orbitofrontale cortex’ inactief.vii De orbitofrontale cortex is verantwoordelijk voor het beheersen van impulsen wat zich uit in ethisch, moreel en gewetensvol denken en gedrag.

Nigel Blackwood van het King’s College Institute of Psychiatry te Londen bevestigt in 2012 eveneens dat de hersenen van deze ca. 4% van de bevolking structureel verschillen van die van gewone mensen.viii De typisch menselijke eigenschappen gereguleerd door de neocortex ontbreken. De neocortex is minder ontwikkeld en toont “significant minder grijze massa in gebieden die worden geassocieerd met empathie, ethisch denken en emoties die met zelfreflectie hebben te maken zoals schuldgevoelens en schaamte.”ix

De voor mens typische hoog ontwikkelde hersenschors functioneert dus niet naar behoren. Hoe zit het met het eronder gelegen zoodierenbrein of limbische systeem?

Hersenonderzoek toont dat ook het zoogdierenbrein niet goed werkt. Adrian Raine, professor criminologie en psychiatrie aan de Universiteit van Pennsylvania vond bij de groep een “onderontwikkeling van de emotie-limbische systeem vóór de eerste zes maanden van het leven.” De volwassen representanten vertonen bovendien een “amygdala die 18 procent kleiner in omvang in vergelijking met normale controles op normale mensen. De amygdala is onderdeel van limbische systeem van de hersenen dat essentieel is voor emoties, vooral op het gebied van angstconditionering.”x De toonaangevende neuroloog R. Blair somt een groot aantal bewijzen op voor het disfunctioneren van de amygdala wat tot gevolg heeft dat morele socialisatie en een empathische reactie op verdriet en angst van het slachtoffer niet plaatsvinden.xii De amygdala, zetel van de menselijke emotie, blijkt niet of nauwelijks te functioneren.xi

De hersenen van deze groep zijn daarentegen gericht op “beloning ten koste van alles”, tonen de resultaten van het onderzoek van de Vanderbilt Universiteit in Nature Neuroscience. De afwijkende chemiehuishouding van de hersenen met een hyper-reactief dopamine beloningssysteem zou hiertoe bijdragen.xiii Andere studies tonen dat de representanten uit deze 4% van de bevolking een “verhoogd vermogen hebben om bepaalde emoties waar te nemen – in het bijzonder angst. Zij schijnen beter in staat om signalen van kwetsbaarheid of zwakte op te pikken, wat hen, op een bepaalde manier, van nature tot roofdieren maakt.”xiv

De mens is enkel prooi. Dit is de conclusie van wetenschappers en schrijvers als Robert Hare die spreekt van “social predators” in het voorwoord van zijn boek Without Conscience, Martha Stout, Elliot Leyton en onderzoekers als Jan Storms en Thomas Sheridan. Zij voeden zich met negatieve energie en vergenoegen zich in andermans leiden: “Zij zijn ontdaan van elke compassie. Andere mensen zijn slechts objecten die zij gebruiken voor hun eigen plezier”, zegt professor emeritus Elliott Leyton van de Memorial University. Leyton schreef over dit roofdier een boek getiteld Hunting Humans (1986-2005.xv De Amerikaanse psychiater Dr. Reid J. Meloy schrijft dit agressieve en impulsieve roofdierengedrag toe aan het primitieve reptielenbrein net als de Italiaanse biochemicus prof. Luigi Valzelli.xvi

Zowel de hersenschors als het zoogdierenbrein functioneren niet naar behoren. Het reptielenbrein is het enige hersendeel dat bij deze groep als volledig functionerend hersendeel resteert.

Reptielenogen
Men zegt wel eens dat de ogen de spiegel zijn van de ziel. De ogen verraden medeleven en liefde, opgewekt door centra in de neocortex en het limbische systeem of zoogdierenbrein. Maar het brein is ook verantwoordelijk voor de zogenaamde “reptilian stare”. Populaire media moedigen het publiek aan de emotieloze reptielenblik te onderscheiden bij misdadigers, machtswellustelingen en narcistische pop-iconen.

Professor Robert Hare van de Universiteit van Brits Columbia is wereldautoriteit op het gebied van de 4% van de mensheid die behept is met het door Meloy beschreven “reptielenbrein”. Voor het gemak noem ik deze 4% “reptilians” in plaats van de technische term te gebruiken. Hare, die zelf voortdurend de reptielenbeeldspraak gebruikt, zegt hierover:

“Veel mensen vinden het moeilijk om om te gaan met de intense, emotieloze roofdierenblik van de [reptilian]. Normale mensen onderhouden nauw oogcontact met anderen voor een verscheidenheid aan redenen, maar de gefixeerde blik van de [reptilian] is meer een voorbode van selfgratificatie en uitoefening van macht dan eenvoudig interesse of zorgzaamheid. Sommige mensen reageren op de emotieloze blik van de [reptilian] met aanzienlijk ongemak, bijna alsof ze het gevoel hebben een potentiële prooi te zijn in de aanwezigheid van een roofdier. “xvii

Professor in de klinische psychiatrie R.J. Meloy, bevestigt de leegte van de reptielenblik bij deze 4% en schrijft; “De roofzuchtige reptielenogen zijn in zekere zin de antithese van de liefdevolle spiegeling van het kind in de ogen van de moeder. Het ontluikende zelf wordt weerspiegeld als prooi, in plaats van als object van liefde.” De gefixeerde blik bij deze groep is, zegt Meloy, de “voorbode van instinctieve bevrediging in plaats van empathische zorgzaamheid. De interactie wordt maatschappelijk gedefinieerd door parameters van macht in plaats van gehechtheid.”xviii Het is de roofdierenblik gericht op een target of prooi.

In Meloys studie Violent Attachments spreken zowel vrouwelijke als mannelijke slachtoffers zich uit over de specifieke, intense en vasthoudende blik als voorbode van instinctieve bevrediging; de destructie van het slachtoffer of de ‘target’. Het is alsof alle intensiteit via de ogen op de prooi wordt gericht, een gewaarwording die een vrouwelijk slachtoffer rapporteerde als “being eaten”xix Onderzoeker Jan Storms spreekt over “psychisch kannibalisme” en “consumeren van de zielssubstantie.”xx

Een betrekkelijk recent wetenschappelijk in de Journal of Vision van 6 augustus 2010 meldt dat pupilverwijding bij mensen in reactie op detectie van targets kan worden gelokaliseerd in een hersengebied diep in de hersenstam, de locus coeruleus. Zoals we zagen behoort de hersenstam tot het evolutionair archaïsche reptielenbrein.xxi De ‘reptilian stare’ is dus werkelijkheid bij ‘hunting humans’. De pupil verwijdt zich bij de aanblik van een menselijke prooi.

Shape shifting
De groep behorend tot deze ca. 4% van de aardbewoners gedraagt zich als kameleons. Harvard professor Martha Stout spreekt van “cameleonlike manipulators.”xxii Professor Robert Hare noemt hun voortdurende rolwisselingen “cameleon abilities”. Hij heeft het over keurig vermomde reptielen, oftewel “Slangen in pakken.”xxiii Een kameleon is een reptiel dat zijn voorkomen moeiteloos kan aanpassen al naar gelang de omgeving dat vereist. “Zij ervaren geen enkele liefde of welke vorm van positieve verbinding naar hun medemensen dan ook ”, schrijft Stout over deze groep; “Anderen, zelfs ‘vrienden’ dienen als dienstbare schaakstukken, op z’n best.”xxiv Daartoe imiteren deze kameleons de emoties van mensen om deze als pionnen in beweging te krijgen. Ze presenteren zich als vertrouwenspersoon, hulpbehoevende, zielsgenoot, hartsvriendin, ideale echtgenoot, betrouwbare politicus of vroom-religieus leider. De “persona” die zij naar de buitenwereld, in het bijzonder hun prooien, presenteren komt tot stand door een masker dat de koudbloedige reptielenaard verhuld. In de praktijk is dit uiterst moeilijk te onderscheiden, zelfs voor hulpverleners.

Een populaire spreker als David Icke noemt deze moeiteloze gedaanteverandering “shape shifting.”xxv De Bijbel duidt de gemaskerde roofdieren aan als wolven in schaapskleren; “die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven”xxvi De wereldberoemde psychiater Hervey Cleckley spreekt hier van een masker van geestelijke gezondheid, The Mask of Sanity, in zijn gelijknamige bestseller uitgegeven in 1941.

Emoties van normale mensen worden moeiteloos gekopieerd. Moeiteloos omdat deze imitatie al vanaf de kinderjaren is getraind. Jan Storms onderscheidt zeven soorten hoedanigheden waarin deze kameleons zich presenteren. Zij presenteren zich:

1.Met het masker van geestelijke gezondheid, zoals door Cleckley gepresenteerd (of juist geestesziek als het beter uitkomt).
2.Met het masker van aantrekkelijkheid; sympathiek, verleidelijk en charismatisch. (De ideale echtgenoot, de zielsverwant).
3.Met het masker van superioriteit; redelijk, wijs, moreel hoogstaand, gewetensvol, onschuldig, recht door zee, kinderlijk zuiver, devoot, religieus, spiritueel.
4.Met het masker van zwakte; teergevoelig, zielig, hulpbehoevend, slachtoffer, ziek, bedroeft, gekwetst, boos, gedwee. (Met name vrouwen gebruiken dit masker ter manipulatie).
5.Met het masker van sterkte; autoriteit door positie, leider, manager, meester, held, rebel. (Verschillende politici en CEO’s bijvoorbeeld).
6.Met het masker van altruïsme; dienstbaar, behulpzaam, zorgzaam, menslievend.
7.Met het masker van nederigheid; timide, doorsnee, op de achtergrond.xxvii

De instrumenten om deze valse identiteit vorm te geven en in stand te houden zijn beschreven in verschillende de checklijsten van autoriteiten als Robert Hare en Hervey Chleckley.xxviii Zij omvatten technieken als pathologisch liegen, charmeren, vleien, intrigeren, veinzen, sluwheid en meesterlijke manipulatie door het ontbreken van enig schuldgevoel of geweten. “Liegen, bedriegen en manipulatie zijn natuurlijke talenten”, schrijft Robert Hare in Without Conscience.xxix Martha Stout beschrijft dit ontbrekend geweten als groot “voordeel” boven gewone mensen die zich in hun handelen laten remmen door het welbekende vermanende stemmetje. Het ontbrekend geweten geeft namelijk een enorme voorsprong.xxx

Prooien
Gelijk de territoriaal ingestelde reptielen zijn de gewetenloze vertegenwoordigers van deze 4% gefixeerd op winnen en domineren, hetgeen in de meeste gevallen lukt door, ongehinderd door enige gewetenswroeging, de prooi rücksichtslos te elimineren. Doordat deze groep niet geremd wordt door wat mensen juist humaan maakt, namelijk een geweten, en gelijk reptielen letterlijk en onvermoeibaar over lijken gaat, vormen zij op geen enkel front een gelijkwaardige partij en is een (machts)strijd zinloos. Hare waarschuwt stellig voor “power struggles” omdat de representanten de aandrang voelen tot psychische en fysieke macht over mensen en daarin geheel gefixeerd zijn op winnen, een typische eigenschap van het reptielenbrein; “Dit betekent niet dat je niet moet opkomen voor je rechten, alleen dat het waarschijnlijk moeilijk is om dit te doen zonder ernstige emotionele of fysieke trauma’s”, schrijft hij.xxxi Volgens onderzoekers Martha Stout, Jan Storms en Thomas Sheridan is de beste verdediging de vlucht om (verdere) destructie te voorkomen. Stout zegt hierover: “De beste manier om jezelf te beschermen […] is hem te vermijden en elke vorm van communicatie of contact te weigeren.”xxxii Storms geeft als belangrijkste raad:

“Ren weg zo hard je kunt, verbreek elk contact en houd dat zo.”xxxiii

Hare wijst op de dringende noodzaak van zelfkennis en de eigen zwakke plekken omdat deze groep “bedreven [is] in het opsporen en meedogenloos te exploiteren uw zwakke plekken, in het ​​vinden en drukken op de juiste knoppen.”xxxiv Typische prooien die bezwijken voor de gemaskerde gedaante die zich aan hen voordoet zijn, aldus Jan Storms:

1.De ‘groupie’; de goedaardige en naïeve groepsmens, als groep ook ook wel ‘sheeple’ genaamd. Dit is de ideale pion.
2.Mensen met een sterke zielsverbinding, meelevend, moreel hoogstaand, positief, vitaal en gevoelig. Kortom het tegenovergestelde van de koude reptielmens, daardoor gehaat en “een vette buit” bij uitstek waarop de dader “psychisch kannibalisme” kan plegen.
3.De hulpgever. Deze dienende instelling wordt moeiteloos opgemerkt en vervolgens schaamteloos misbruikt.
4.De empaat of hooggevoelige mens. Met name het type dat gelooft in het sprookje van de natuurlijke goedheid van elk individu.xxxv

De vernietiging van de prooi
De destructiecyclus is immer dezelfde. Na de fase van verleiding volgt de binding van de prooi, de ondergraving en tenslotte de vernietiging.xxxvi In alle gevallen wordt de prooi “vermoord”. Ongeveer 1% pleegt een fysieke moord. Dat zijn de gevallen die Robert Hare omschrijft in zijn boek Without Conscience, met name gebaseerd op onderzoeken onder gevangenen. De huis-tuin-en-keuken variant schakelt het slachtoffer uit door een karaktermoord. Zij staan beschreven als “respectabele collega” in Hare’s publicatie Snakes in Suits, als “keurige buurvrouw” in Stouts The Sociopath Next Door of als “ideale echtgenoot” in Storms Destructieve relaties op de schop.

De karaktermoord bestaat met name bij mensen met een sterke zielsverbinding uit “psychisch kannibalisme”. Dit is het afnemen van de “kroon” die een dergelijk individu tot een sprankelend mens maakt; door eerroof, isolatie en het uitdoven van de vitale positieve energie naar zijn of haar medemensen. Deze energie of zielssubstantie dient tot voedsel voor diegenen die “afgesneden zijn van voeding van binnenin”, aldus Storms. Psychisch kannibalisme is het “equivalent van moord”.xxxvii

De maskerdrager isoleert en excommuniceert de prooi van zijn of haar omgeving door gewetenloze laster- en smaadcampagnes, manipulaties en leugens, dikwijls door de eigen eigenschappen op de prooi te projecteren en zichzelf als slachtoffer voor te doen. Deze extreme vorm van omgevingsmanipulatie kan het slachtoffer tot desoriëntatie, wanhoop en zelfmoord brengen en staat bekend als “gaslighting”, gebaseerd op de film Gaslight uit 1944. Daarin twijfelt Ingrid Bergman als echtgenote aan wat zij waarneemt en tenslotte aan haar eigen geestelijke gezondheid.xxxviii Dit effect treedt op omdat de omgeving, ook al bestaat deze uit professionals, net als in de film Gaslight, zelden doorziet wat er gaande is, de slachtoffers dikwijls niet serieus neemt en vaak zelfs meedoet. De destructie is ongekend.

De reptilians onder ons
Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de reptielmens of “reptilian” waar we hier over praten, beter bekend is onder de noemer “psychopaat”. Tot op zekere hoogte is er sprake van een metafoor. Psychopathie is officieel een persoonlijkheidsstoornis die gepaard gaat met ernstig antisociaal gedrag en een groot aantal cognitieve en affectieve stoornissen. De benaming psychopaat is beladen omdat de mainstream media hem hebben gereserveerd voor extreme gevallen als menseneter Hannibal Lecter.

In werkelijkheid vormen criminele psychopaten slechts 1 procent van het totaal en behoren de overige psychopaten tot de resterende naar schatting 1 tot 6 procent van de wereldbevolking. Hare en Cleckley houden het op 1% van de bevolking maar baseren zich op de cijfers van zware criminelen ten opzichte van de totale bevolking. (20 % van de mannelijke en vrouwelijke gevangenispopulatie is psychopaat. Psychopaten zijn verantwoordelijk voor meer dan 50% van de ernstige misdrijven, aldus Hares onderzoekxxxix).

Hare schrijft echter dat de meeste psychopaten niet in aanraking komen met justitie. Dat zijn wat hij noemt de “‘subcriminal psychopaths”. Zij lijken goed te functioneren als bankiers, CEO’s, rechters, politici, politieagenten, handelaren, militairen et cetera, maar zegt Hare: “Deze mensen zijn nét zo egocentrisch, gevoelloos en manipulatief als de gemiddelde criminele psychopaat, maar hun intelligentie, familieachtergrond, sociale vaardigheden, en omstandigheden maken het voor hen mogelijk een façade van normaliteit te construeren en te krijgen wat ze willen onder relatieve straffeloosheid.”xl De studie van deze ambulante of “subcriminele psychopaat”, de huis-tuin-en-keuken versie als variant op het mensdom, is nauwelijks begonnen. Hare zegt dan ook; “Dit is een zeer verontrustende gedachte, want de zaken die onder de aandacht van het publiek komen, vormen slechts het topje van een heel grote ijsberg.”xli

Als we uitgaan van 4%, 1 op de 25 – de schatting van Stout, Sheridan, Storms en anderen – betekent dat vrijwel iedereen psychopaten in zijn of haar leven zal tegenkomen. Vier procent lijkt weinig maar Stout attendeert haar lezers erop dat de in Amerika als nagenoeg “epidemisch” beschouwde eetstoornis anorexia bij slechts 3.35% is geconstateerd, dat schizofrenie bij enkel 1% voorkomt en de “alarmerende” stijging van gevallen van ruggemergkanker “enkel” 40 per 100.000 Amerikanen betreft.xlii Voor de Verenigde Staten betekent 4% dat 12 miljoen Amerikanen psychopaat is.xliii

Uiteraard is elk kanker- of anorexiageval te veel maar de verhouding laat zien hoe aanzienlijk het probleem psychopathie in werkelijkheid is. Temeer daar er geen “genezing” mogelijk is omdat we feitelijk niet te maken hebben met een psychische ziekte maar met een aparte (onder)soort, geboren met een compleet afwijkende hersenstructuur, een mensfiguur ontdaan van elke menselijkheid, een reptiloïde inhumane entiteit die al sinds millennia onder ons is, door sommige wetenschappers aangeduid als “intraspecies predator” (o.a. Hare). De onbehandelbaarheid maakt dat er door de farmaceutische industrie hier daarom niets valt te verdienen. Onderzoeker Thomas Sheridan, die zelf de nabijheid van psychopaten heeft ervaren op Wallstreet, presenteert hen in Puzzling People als een soort die geheel verschilt van het mensenras.xliv

De cultivering van eigenschappen van het reptielenbrein
Psychopathie is iets van alle tijden en volken. Cleckley analyseert uitvoerig de psychopathische persoonlijkheid van een hoge militaire leider uit de Griekse Oudheid, Alcibiades.xlv Bij volken die in symbiose leven met de natuur, door de westerse samenleving afgedaan als “primitief”, krijgt psychopathie minder kans. De Inuit eskimo’s spreken van “kunlangeta”; “wiens geest weet wat te moeten doen maar het vervolgens niet doet.” Het zijn pathologische leugenaars en bedriegers die niet mee op jacht gaan maar thuis blijven en dan de vrouwen exploiteren. De remedie bij de Inuit is deze personen vervolgens tot de jacht te dwingen en dan op een onbewaakt ogenblik van het ijs af te duwen.xlvi

Hare en Stout beargumenteren dat de westerse samenleving gericht op competitie, status, materieel succes en winnen, psychopathische eigenschappen juist cultiveert en aanmoedigt.xlvii Zo bevatten vacatureadvertenties vaak eigenschappen die uitstekend samengaan met psychopathische persoonlijkheidstrekken als stressbestendig, snel kunnen schakelen, overtuigingskracht, netwerker, ambitieus, zakelijk, besluitvaardig, targetgericht. Docent psychologie aan het St. Edmunds college te Cambridge, Kevin Dutton schrijft dat er “bewijs is dat de maatschappij psychopathischer wordt.”xlviii

Dutton onderzocht de verspreiding van psychopathie binnen de beroepsgroepen. In de beroepsgroepen die het hoogst staan op de ladder staan van macht en aanzien komt psychopathie het meest voor. De top-3 bestaat uit:

1.De chief executive officer (CEO) of bestuursvoorzitter als eindverantwoordelijke bij een corporate multinational (inclusief banken).
2.De jurist, waaronder advocaten en rechters.
3.De mediapersoonlijkheid (radio & tv).xlix

Dutton benoemt “politicus” niet als beroep. Wellicht vallen politici onder de categorie “mediapersoonlijkheid.” Wél is er onderzoek gedaan naar de mate van psychopathie bij politici, zoals de Los Angeles Times rapporteert in 2009.l

Vice president van de National Association of Chiefs of Police, Jim Kouri, gebruikte hiervoor zijn ervaring in de wetshandhaving en de gegevens van de gedragsanalyse eenheid van de FBI. Het onderzoek concludeert dat veel politici gedragskenmerken vertonen die typisch zijn voor psychopaten als; intense manipulatie, voortdurend liegen, gebrek aan geweten, ontbreken van schuldgevoel en “wel”bespraaktheid (gladde prater). Deze eigenschappen stellen zware criminelen psychologisch, in staat hun daden te verrichten, zonder enige bezorgdheid over sociale, ethische of wettelijke gevolgen en vrij van ook maar de minste wroeging. “Ironisch genoeg, komen deze zelfde eigenschappen voor bij mannen en vrouwen die zich aangetrokken voelen tot high-profile en machtige posities in de samenleving met inbegrip van politieke ambtsdragers”, zegt Kouri. Hare zou hier over “subcriminele psychopaten” spreken. Kouri adviseert dan ook:

“Terwijl veel politieke leiders de onderzoeksresultaten met betrekking tot hun overeenkomsten tot seriemoordenaars en andere carrière criminelen zullen ontkennen, is het onderdeel van een psychopathische profiel dat kan worden gebruikt bij de beoordeling van het gedrag van een groot aantal ambtenaren en wetgevers op alle niveaus van de overheid”.li

Praktijkvoorbeeld; De Wallstreetreptilians en hun “criminal mind”
Psychopathische Ceo’s van banken en beurshandelaren (verkoper staat op de 4e plaats in Duttons top-10) zijn cruciaal geweest in het veroorzaken van de kredietcrisis en de dramatische gevolgen voor de wereldbevolking.

Bloomberg, het blad van het gelijknamige financiële dienstverleningsbedrijf, schrijft: “De “corporate psychopaths” aan het roer van onze financiële instellingen zijn de schuldigen. […] psychopaten profiteren van het relatieve chaotische karakter van het moderne bedrijf, met inbegrip van snelle veranderingen, constante vernieuwing en het grote verloop van personeel op sleutelposities. Dergelijke omstandigheden stellen hen in staat op te stijgen door een combinatie van charme en charisma, wat hun gedrag onzichtbaar maakt en er normaal doet uitzien, en zelfs als ideale leiders.”lii

In 2012 rapporteert persbureau Reuters dat een kwart van de “Wall Street executives” crimineel gedrag als sleutel ziet tot succes. “24% zei dat het noodzakelijk kan zijn dat professionals in de financiële dienstverlening onethisch of illegaal handelen om succesvol te zijn”, schrijft het persbureau. Verder rapporteerde 26% getuige te zijn van crimineel gedrag op de werkvloer. 30% gaf aan dat hun werkdruk vergt ethische standaarden te compromitteren en de wet te overtreden. 16% zei te zullen handelen met voorkennis zolang dit niet ontdekt zou worden.liii

Het maart/ april nummer van CFA Magazine, een toonaangevend internationaal vakblad voor investeerders, schrijft hierover in 2012: “Deze “financiële psychopaten” ontbreekt in het algemeen gebrek aan empathie en interesse in wat andere mensen voelen of denken. Tegelijkertijd tonen ze een overvloed aan charme, charisma, intelligentie, referenties, een ongeëvenaarde capaciteit voor liegen, verzinsels en manipulatie, en een drang naar sensatie. Een financiële psychopaat kan zich presenteren als een perfecte all-round sollicitant, CEO, manager, medewerker, en teamlid omdat hun destructieve kenmerken praktisch onzichtbaar zijn. Ze bloeien in de snelle zakenwereld en zijn experts in het misbruik maken van bedrijfssystemen en processen, alsmede de exploitatie van communicatieproblemen en het bevorderen van interpersoonlijke conflicten.”liv

De nieuwe heersers van de wereld en hun reptielenbrein “dat altijd wint”De beroemde onderzoeksjournalist John Pilger noemt de multinationale corporaties, waaronder de banken, de nieuwe wereldheersers. In zijn documentaire The New Rulers of the World toont hij de gewetenloze uitbuiting door corporaties van arbeiders in derde wereldlanden die voor een fractie van de opbrengstprijs feitelijk als slaven producten vervaardigen.lv We leven feitelijk in een corpocratie. Het rechtssysteem beschouwt de corporatie als persoon net zoals u en ik. Als de mondiale corporaties ons lot bepalen, met wat voor persoonlijkheden hebben wij dan hier te maken?

Daarover maakte Mark Achbar in 2003 een uitstekende documentaire onder auspiciën van de Universiteit van Brits Columbia, getiteld: The Corporation. Noam Chomsky legt in de The Corporation uit hoe deze “persoon” enkel gericht is op “profit” – hierin zit het woord “profiteren” – ten gunste van de aandeelhouders. Een bovengrens bestaat niet. Hij legt uit dat we hier praten over een “speciaal soort” persoon, namelijk een zonder moreel geweten. Aangezien de overheid een corporatie qua rechten gelijkstelt aan een mens van vlees en bloed heeft wereldautoriteit Professor Robert Hare van de Universiteit van Columbia de persoonlijkheidsstructuur van de corporatie vergeleken met die van natuurlijke “personen”. Het resultaat beschrijft hij in zijn diagnose getiteld The Nature of the Corporation. Behalve puur gericht op persoonlijk gewin zonder grenzen, toont de corporatiepersoonlijkheid een stuitende immuniteit voor menselijke gevoelens, een onmacht tot het aangaan van menselijke relaties, een roekeloze veronachtzaming van de veiligheid van anderen, voortdurend bedrog (ten behoeve van winstbejag), complete afwezigheid van schuldgevoelens en een totaal disrespect voor sociale normen en de wet. Als we deze eigenschappen onder elkaar plaatsen ontstaat het beeld van de psychopaat.

Dat betekent niet alleen dat veel CEO’s een psychopathische persoonlijkheid hebben maar ook de organisaties die zij besturen en samen de mondiale corpocratie vormen. Voeg daarbij dat de structuur van deze organisaties een ideale omgeving creëert voor psychopaten door hun relatieve chaotische karakter, met inbegrip van snelle veranderingen, constante vernieuwing en het grote verloop van personeel op sleutelposities, zoals uitvoerig beschreven in Hares Snakes in Suits. Voeg daarbij het feit dat volgens Hare en Stout de westerse maatschappij psychopathische eigenschappen cultiveert.

Corporaties, hun bestuurders, hun bedrijfscultuur en de samenleving die feitelijk door multinationals wordt bestuurd, gedragen zich steeds meer vanuit het agressieve en competitieve reptielenbrein. Maar de “New Rulers of the World” appelleren ook aan dit primitieve hersendeel bij de burger in zijn hoedanigheid als consumptie-eenheid.

Internationaal marketing goeroe Clotaire Rapaille wordt ingehuurd door de belangrijkste corporaties ter wereld als Boeing, Procter & Gamble, AT&T, Pepsi, IBM en General Motors.lvi Net als Edward Bernays, vader van de public relations en marketing, baseert deze voormalige kinderpsychiater en psychoanalyticus zich op de psychiatrie en massapsychologie. Hij adviseert de multinationals al decennia bij de massa te appelleren aan hun reptielenbrein. In de driestrijd tussen de cortex, het limbische systeem en het reptielenbrein wint het reptielenbrein het namelijk altijd want overleving heeft nu eenmaal prioriteit. Zijn mantra is dan ook “the reptilian brain always wins”. Zijn strategie voor Reptilian Marketing appelleert aan wat producten betekenen voor consumenten op het meest fundamentele niveau (eten, onderdak, veiligheid, bescherming et cetera).lvii

Dezelfde reptiloïde overlevingsinstincten worden aangesproken bij de “marketing” van allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen. De overheid presenteert deze namelijk valselijk “voor uw veiligheid”. Het principe geldt voor iedereen, met name in de communicatie, zegt Clotaire. Je moet hier eenvoudig steeds op de juiste knop drukken. Hij zegt: “Het is van cruciaal belang voor iedereen in de communicatie – en dat geldt voor journalisten, tv, media; alles in deze branche, of marketingprofessionals – als je de aandacht wilt trekken van mensen, is het van cruciaal belang te begrijpen wat ik versta onder de “reptilian hot button”. Als u niet beschikt over een “reptilian hot button”, dan heb je te maken met de cortex, dan moet je je inspannen voor prijs kwesties en dat soort dingen “.lviii

“Nieuwe mens” of opzettelijke mythevorming?
In Psychopaths presenteerde Alan Harrington de psychopaat in 1974 al als de nieuwe mens geproduceerd door de evolutionaire processen van het harde moderne bestaan.lix Zo ook Kevin Dutton. In 2012 gepromoot door mainstream media als “kwaliteitskrant” NRC onder de veelzeggende titel “Het beste van een psychopaat”, programma’s als De Kruitfabriek, Jobat, Gesprek op 2 en organisaties als Writers Unlimited, maakte Dutton furore in Nederland en België met zijn vertaalde boek De lessen van de psychopaat.

Duttons vader was psychopaat. Daarover zegt hij “Ik heb altijd gezegd dat mijn vader zo ongeveer de ideale persoonlijkheid voor het moderne leven had.”lx In deze samenleving die, aldus Dutton, steeds psychopatischer wordt, kan een geweten en eerlijkheid namelijk onhandig zijn; “Psychopaten hebben niet alleen een aangeboren talent voor bedrog. Ze hebben ook aanzienlijk minder last van een geweten dan de rest van ons. En dat is soms best handig als het erom spant en er in het heetst van de strijd beslissingen moeten worden genomen.”lxi Dutton benoemt de “succesvolle” bankier, de onverschrokken “oorlogsheld” en de geslepen advocaat. Dutton meent in Cleckleys casusbeschrijvingen opgetekend in The Mask of Sanity zelfs genialiteit te ontwaren; “In Cleckleys portret schemeren ook de penseelstreken door van iets wat op genialiteit lijkt.”lxii Dutton vraagt zich dan ook af of psychopathie niet is wat hij noemt “het medicijn voor deze tijd” en besluit deze hypothese te gaan testen.lxiii Hij komt tot de conclusie dat er zeven harde pluspunten zijn die we zouden overnemen “om precies te krijgen wat we willen”. Het zijn:

1.meedogenloosheid
2.charme
3.concentratie
4.mentale hardheid
5.onbevreesdheid
6.opmerkzaamheid
7.actielxiv

Net als Martha Stout wijst Robert Hare Duttons idee van de “succesvolle psychopaat” die de maatschappij ten goede zou komen resoluut af; “Hun succes is vaak illusoir en altijd ten koste van iemand anders – ik noem ze liever “subcriminele psychopaten”. Hun gedrag, alhoewel technisch niet illegaal, schendt meestal de conventionele ethische normen, balancerend op de schaduwzijde van de wet. […] Ik ben er zeker van dat als de families en vrienden van deze personen bereid waren om hun ervaringen te bespreken zonder angst voor vergelding, dat we een rattennest aan emotioneel misbruik, valse liefde, bedrog en onwaarachtig gedrag zouden blootleggen.”lxv

Ook Jan Storms betreurt de beeldvorming in het zwaar gepromote boek; “Het is erg jammer dat de heer Dutton een aantrekkelijk beeld ophangt van de “succesvolle” psychopaat. Ook wanneer zij de top bereiken – als directeur van een bedrijf, politicus, leider van een religieuze of maatschappelijke organisatie, … – dan functioneren zij niet goed. […] Dit aanprijzen als de volgende stap in de menselijke evolutie, of iets waarvan we meer moeten hebben, is completely off the wall. Wie aan psychopathie lijdt, is – spijt de schone schijn die een deel van hen wil ophouden – niet briljant, maar bijna uitgedoofd. Het zou nuttiger zijn voor de samenleving – en ook voor hen die aan de stoornis lijden – om een licht te werpen op wat psychopathie werkelijk is, in plaats van aan mythevorming te doen.”lxvi

Het dodelijke mysterie
De kredietcrisis is een duidelijk voorbeeld van de extreme destructie door psychopaten. Hare besluit zijn boek met een pleidooi om een van de belangrijkste maar totaal onderschatte problemen van de mensheid het hoofd te bieden en de “universele samenzwering ter vermijding” open te breken:

“De sociale en financiële kosten voor de maatschappij door te verzuimen het dodelijke mysterie van de psychopaat op te lossen zullen ongekend zijn. Het is absoluut noodzakelijk dat we de zoektocht naar aanwijzingen blijven continueren.”lxvii

Bronvermeldingen:

i Uitspraak van psychopaat ‘Danny’ (gefingeerde naam), casusbeschrijving in Kevin Duttons, De lessen van de psychopaat (Ned. vert.), De Bezige Bij, 2012, bladzijde 184.

ii “Telephone calls from Chicago, Denver, Boston, and The West Indies and letters from Miami and Vancouver have convinced me that the psychopath is no rarity in any North American community but that his problem is, by what seems to be an almost universal conspiracy of evasion, ignored by those therapeutic forces in the human group that, reacting to what is biologically or socially morbid, have sensibly provided courts, operating rooms, tuberculosis sanatoriums, prisons, fire departments, psychiatric hospitals, police forces, and homes for the orphaned, the ill, the psychotic, and the infirm.” Citaat uit het voorwoord bij de vijfde editie, Hervey Cleckley M.D.; The Mask of Sanity, bladzijde VIII.

iii Martha Stout, The Sociopath Next Door, (Three Rivers Press 2005); blz. 136.

iv Zie The Oxford Handbook of Personality Disorders, ed. Thomas A. Widiger, Oxford Univesity Press, blz. 494. Single Photon Emission Computerized Tomography; de S.P.E.C.T-studie van de hersenen van psychopaten in het New Yorkse Bronx V.A. Hospital onder leiding van Dr. Joanne Intrator in 1997, later opgevolgd met vervolgstudies door de universiteit van Brits Columbia o.l.v. Prof. R. Hare.

v University of Wisconsin-Madison, 22 november 2011; “Psychopaths’ Brains Show Differences in Structure and Function – This is the first study to show both structural and functional differences in the brains of people diagnosed with psychopathy,” says Michael Koenigs, assistant professor of psychiatry in the University of Wisconsin School of Medicine and Public Health. “Those two structures in the brain, which are believed to regulate emotion and social behavior, seem to not be communicating as they should.”

vi The American Journal of Psychiatry, VOL. 169, No. 7, 1 juni 2012, Michael Koenigs, Ph.D. e.a. ; “Cortical Thinning in Psychopathy – Relative to nonpsychopaths, psychopaths had significantly thinner cortex in a number of regions, including the left insula and dorsal anterior cingulate cortex, the left and right precentral gyri, the left and right anterior temporal cortices, and the right inferior frontal gyrus. These neurostructural differences were not due to differences in age, IQ, or substance use. Psychopaths also exhibited a corresponding reduction in functional connectivity between the left insula and the left dorsal anterior cingulate cortex. “CONCLUSIONS: Psychopathy is associated with a distinct pattern of cortical thinning and reduced functional connectivity.”

vii The British Journal of Psychiatry, 16 mei 2002; R. James e.a.; “Neurobiological basis of psychopathy”.

viii Reuters, 7 mei 2012; “Study finds psychopaths have distinct brain structure”.

ixThe Vancouver Sun, 8 juni 2012; “The mind of a psychopath: Scientists explore brain abnormalities. – According to their brain scans, the prisoners with psychopathic traits had significantly smaller amounts of grey matter in regions associated with processing empathy, moral reasoning and “self-conscious” emotions, such as guilt and embarrassment.”

x “Structural impairments in the brain also appear to be in place early in life in offenders. Adults with cavum septum pellucidum—a neurological condition that reflects underdevelopment of the emotion limbic system before the first six months of life—have higher rates of psychopathy, antisocial personality disorder, arrests and convictions. Raine and his colleagues have demonstrated that adult psychopaths have an amygdala that is 18 percent smaller in size compared to normal controls. The amygdala is part of the brain’s limbic system that is critical for emotion, especially for fear conditioning” Uit: Phys.org, 28 februari 2011; “Brain basis for crime?”.

xii Handbook of Psychopathy, eindredacteur C.J. Patrick, The Guilford Press 2007, hoofdstuk 15 & conclusie op blz. 307.

xi “Another brain study, published in the September 2009 Archives of General Psyciatry, compared 27 psychopaths — people with severe antisocial personality disorder — to 32 non-psycopaths. In the psychopaths, the researchers observed deformations in another part of the brain called the amygdala, with the psychopaths showing a thinning of the outer layer of that region called the cortex and, on average, an 18-percent volume reduction in this part of brain. […] “The amygdala is the seat of emotion. Psychopaths lack emotion. They lack empathy, remorse, guilt,” said research team member Adrian Raine, chair of the Department of Criminology at the University of Pennsylvania, at the annual meeting of the American Association of the Advancement of Science in Washington D.C., last month.” Uit: NBC-News, 03/04/2011, “Brain scans reveal the criminal mind”. Onderzoek gepubliceerd in: Archives of General Psychiatry, september 2009.

xiii Nature Neuroscience, 14 maart 2010, Publicatie onderzoek Vanderbilt University; “Mesolimbic dopamine reward system hypersensitivity in individuals with psychopathic traits.”

xiv The Vancouver Sun, 8 juni 2012; “The mind of a psychopath: Scientists explore brain abnormalities. – Other studies suggest psychopaths’ brains have an enhanced ability to sense certain emotions — in particular, fear. They seem better able to pick up cues of vulnerability or weakness, making them, in a sense, a natural-born predator.”

xv The Vancouver Sun, 8 juni 2012; “The mind of a psychopath: Scientists explore brain abnormalities. – They are utterly without compassion,” says Elliott Leyton, a professor emeritus at Memorial University and author of the book, Hunting Humans. “Other people are just things they use for their own pleasure.””

xvi Reid J. Meloy, The Psychopathic Mind. (Jason Aronson 1992/98 – 2002); o.a. blz. 66 – 68. Ruth E. Masters; Councelling Criminal Justice Offenders. (Tweede editie. Sage Publications, 2004); blz. 129. Luigi Valzelli Psychobiology of Aggression and Violence (Raven Press,1981).

xvii “Many people find it difficult to deal with the intense, emotionless, or ‘predatory’ stare of the psychopath. Normal people maintain close eye contact with others for a variety of reasons, but the fixated stare of the psychopath is more a prelude to selfgratification and the exercise of power than simple interest or caring. Some people respond to the emotionless stare of the psychopath with considerable discomfort, almost as if they feel like potential prey in the presence of a predator.” Citaat uit Robert D. Hare, PhD; Without Conscience; the disturbing world of psychopaths among us, The Guilford Press, 1999; blz. 208.

xviii “The reptilian predatory eyes are in a sense, the antithesis of the affectionate mirroring of the infant in the eyes of mother. The nascent self is reflected as an object of prey, rather than an object of love. The fixated stare of the psychopath is a prelude to instinctual gratification rather than emphatic caring. The interaction is socially defined by parameters of power rather than attachment”; blz. 71 uit Dr. Reid J. Meloy, The Psychopathic Mind. (Jason Aronson 1992/98 – 2002).

xix R.J. Meloy, Violent Attachments, Aronson 1992.

xx Jan Storms, Destructieve relaties op de schop (Ankh-Hermes, 2010); blz. 86.

xxi Privitera, CM, Renninger, LW, Carney, T., Klein, S., Aguilar, M., “Pupil dilation during visual target detection,” Journal of Vision, 17 juni 2010.

xxii Martha Stout, The Sociopath Next Door, (Three Rivers Press 2005); blz. 134.

xxiii Robert D. Hare, PhD; Without Conscience; the disturbing world of psychopaths among us, The Guilford Press, 1999; blz. 2. Zie ook Robert Hare, Snakes in Suits; When Psychopaths go to Work (2006).

xxiv Martha Stout, The Sociopath Next Door, (Three Rivers Press 2005); blz. 126 & 155.

xxv David Icke, The Biggest Secret (1999).

xxvi Mattheus 7:15.

xxvii In zijn zeer verhelderende en daarom belangrijke boek getiteld Destructieve relaties op de schop (Ankh-Hermes, 2010) over de vernietiging die deze 4% onder de mensheid aanricht, beschrijft hij talloze gevallen op basis van onderzoek. Blz. 108 tot 124 handelt over de diverse soorten maskers.

xxviii Bladzijde 34 – 70 in Robert D. Hare, PhD; Without Conscience; the disturbing world of psychopaths among us, The Guilford Press, 1999. Hervey Cleckley M.D.; The Mask of Sanity, vijfde editie, blz. 44 – 60.

xxix Robert D. Hare, PhD; Without Conscience; the disturbing world of psychopaths among us, The Guilford Press, 1999; blz 46.

xxx Martha Stout, The Sociopath Next Door, (Three Rivers Press 2005); blz. 52 en volgende.

xxxi Robert D. Hare, PhD; Without Conscience; the disturbing world of psychopaths among us, The Guilford Press, 1999; “ This doesn’t mean that you shouldn’t stand up for your rights, only that it will probably be difficult to do so without serious emotional or physical trauma”; blz. 216.

xxxii Martha Stout; “The best way to protect yourself from a sociopath is to avoid him, to refuse any kind of contact or communication.”, citaat uit The Sociopath Next Door; blz. 160.

xxxiii Jan Storms, Destructieve relaties op de schop (Ankh-Hermes, 2010); blz. 205.

xxxiv Robert D. Hare, PhD; Without Conscience; the disturbing world of psychopaths among us, The Guilford Press, 1999; “Psychopaths are skilled at detecting and ruthlessly exploiting your weak spots, at finding the right buttons to press”; blz 112.

xxxv Jan Storms, Destructieve relaties op de schop (Ankh-Hermes, 2010); hoofdstuk 4; ‘Prooien’.

xxxvi Jan Storms, Destructieve relaties op de schop (Ankh-Hermes, 2010); blz. 163 en volgende.

xxxvii Jan Storms, Destructieve relaties op de schop (Ankh-Hermes, 2010); blz. 86-87 en 132.

xxxviii Jacobson, Neil S.; Gottman, John Mordechai (10 Maart 1998). When men batter women: new insights into ending abusive relationships. Simon and Schuster; Blz. 129–132. ISBN 978-0-684-81447-6.

xxxix Robert D. Hare, PhD; Without Conscience; the disturbing world of psychopaths among us, The Guilford Press, 1999; blz. 87.

xl Robert D. Hare, PhD; Without Conscience; the disturbing world of psychopaths among us, The Guilford Press, 1999; blz. 113: “These individuals are every bit as egocentric, callous and manipulative as the average criminal psychopath; however, their intelligence, family background, social skills, and circumstances permit them to construct a façade of normalcy and to get what they want with relative impunity.”

xli Robert D. Hare, PhD; Without Conscience; the disturbing world of psychopaths among us, The Guilford Press, 1999; blz. 115: “This is a very disturbing thought because, the cases that come to the public’s attention represent only the tip of a very large iceberg.”

xlii Martha Stout, The Sociopath Next Door, (Three Rivers Press 2005); blz. 8.

xliii Washingtonsblog.com, 5 augustus 2012; “12 Million Americans Are Sociopaths”.

xliv Thomas Sherdan, Puzzling People: The Labyrinth of the Psychopath, Velluminous Press, 2011; blz. 195. Voor de term “Intraspiecies Predator”, zie o.a. Robert Hare in Ochberg FM, Brantley AC, Hare RD, et al. (2003). “Lethal predators: psychopathic, sadistic, and sane”. International journal of emergency mental health 5 (3): blz. 121–136. Simon, R. I. “Psychopaths, the predators among us” in R. I. Simon (Ed.) Bad Men Do What Good Men Dream (blz. 21-46). Washington: American Psychiatric Publishing, Inc.1996.

xlv Hervey Cleckley M.D., The Mask of Sanity, vijfde editie; blz. 327 en volgende.

xlvi Martha Stout, The Sociopath Next Door, (Three Rivers Press 2005); beschrijving van de Inuit vanaf blz. 135.

xlvii Martha Stout, The Sociopath Next Door, (Three Rivers Press 2005); blz. 136 en volgende.

xlviii Kevin Dutton, De lessen van de psychopaat (Ned. Vert.), De Bezige Bij, 2012; bladzijde 154.

xlix Kevin Dutton, De lessen van de psychopaat (Ned. Vert.), De Bezige Bij, 2012; bladzijde 181.

l Los Angeles Times, 15 juni 2009; “Oh-oh! Politicians share personality traits with serial killers: Study”

li Examiner.com, 12 juni 2009, “Serial killers and politicians share traits – Ironically, these same traits exist in men and women who are drawn to high-profile and powerful positions in society including political officeholders. […] While many political leaders will deny the assessment regarding their similarities with serial killers and other career criminals, it is part of a psychopathic profile that may be used in assessing the behaviors of many officials and lawmakers at all levels of government.”

lii Bloomberg, 3 january 2012 “Cohan: Did Psychopaths Take Over Wall Street Asylum? – The “corporate psychopaths” at the helm of our financial institutions are to blame. […] psychopaths take advantage of the “relative chaotic nature of the modern corporation,” including “rapid change, constant renewal” and high turnover of “key personnel.” Such circumstances allow them to ascend through a combination of “charm” and “charisma,” which makes “their behaviour invisible” and “makes them appear normal and even to be ideal leaders.”

liii Reuters, 10 juli 2012; “Many Wall Street Executives Says Wrongdoing is Necessary: Survey – In a survey of 500 senior executives in the United States and the UK, 26 percent of respondents said they had observed or had firsthand knowledge of wrongdoing in the workplace, while 24 percent said they believed financial services professionals may need to engage in unethical or illegal conduct to be successful. Sixteen percent of respondents said they would commit insider trading if they could get away with it, according to Labaton Sucharow. And 30 percent said their compensation plans created pressure to compromise ethical standards or violate the law.”

liv CFA Magazine, maart/april nummer 2012; “The Financial Psychopath Next Door – These “financial psychopaths” generally lack empathy and interest in what other people feel or think. At the same time, they display an abundance of charm, charisma, intelligence, credentials, an unparalleled capacity for lying, fabrication, and manipulation, and a drive for thrill seeking. A financial psychopath can present as a perfect well-rounded job candidate, CEO, manager, co-worker, and team member because their destructive characteristics are practically invisible. They flourish in fast-paced industries and are experts in taking advantage of company systems and processes as well as exploiting communication weaknesses and promoting interpersonal conflicts.”

lv John Pilger, The New Rulers of the World, Carlton Television 2001.

lvi Le Soleil, 27 maart 2010; “Premier contrat dans le public pour Rapaille”.

lvii Zie Clotaire Rapaille in The Persuaders, PBS Frontline documentaire uit 2004 geschreven en geredigeerd door Douglas Rushkoff. Forbes Magazine, 07.03.06, “Marketing to the Reptilian Brain”.

lviii Frontline (wgbh educational foundation), “Interview Clotaire Rapaille”, 9 november 2004. Citaat: “It’s absolutely crucial for anybody in communication—and that could be journalists, TV, media, all of it, or marketing people—if you want to appeal to people, it’s absolutely crucial to understand what I call the reptilian hot button. If you don’t have a reptilian hot button, then you have to deal with the cortex; you have to work on price issues and stuff like that.”

lix A Harrington; Psychopaths. St. Albans, England: Panther Books, 1974.

lx Kevin Dutton, De lessen van de psychopaat (Ned. Vert.), De Bezige Bij, 2012; bladzijde 10.

lxi Kevin Dutton, De lessen van de psychopaat (Ned. Vert.), De Bezige Bij, 2012; bladzijde 133.

lxii Kevin Dutton, De lessen van de psychopaat (Ned. Vert.), De Bezige Bij, 2012; bladzijde 66.

lxiii Kevin Dutton, De lessen van de psychopaat (Ned. Vert.), De Bezige Bij, 2012; bladzijde 182.

lxiv Kevin Dutton, De lessen van de psychopaat (Ned. Vert.), De Bezige Bij, 2012; bladzijde 205.

lxv “Their success is often illusory and always at someone else’s expense – I prefer to call them subcriminal psychopaths. Their conduct, although technically not illegal, typically violates conventional ethical standards, hovering just on the shady side of the law. […] I am certain that if the families and friends of such individuals were willing to discuss their experiences without fear of retribution, we would uncover a rat’s nest of emotional abuse, philandering, double dealing, ad generally shoddy behaviour.” Citaat uit : Robert D. Hare, PhD; Without Conscience; the disturbing world of psychopaths among us, The Guilford Press, 1999; blz. 114.

lxvi ZNOR, 26 november 2012, “Geen Hannibal” (http://znornews.blogspot.nl/ Geraadpleegd februari 2013).

lxvii “The social and financial costs to society of failing to solve the deadly mistery of the psychopath will be staggering. It is imperative that we continue the search for clues”; Robert D. Hare, PhD; Without Conscience; the disturbing world of psychopaths among us, The Guilford Press, 1999; blz. 220

Lees meer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: