Overheid zwijgt ouderen opgelet: halvering van de AOW vanaf 2015!

Het lijkt me goed om u te attenderen op de toekomstige rampzalige inkomenssituatie van een grote groep mensen die de komende jaren wordt gepensioneerd.

Wellicht hoort u ook tot die groep en weet u het nog niet (uit onderzoek blijkt dat 2/3 van de betrokkenen nog niet op de hoogte is !). Het gaat om gehuwde mannen of vrouwen die vanaf 2015 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en waarvan de partner jonger is en zelf geen eigen inkomen heeft. Deze groep zal vanaf 2015 slechts de helft van het huidige AOW bedrag ontvangen.

AOW
Dit betekent dat mensen die aanspraak hebben op geen of weinig aanvullend pensioen, dan moeten zien rond te komen met een bedrag van in totaal zo’n 700 euro. Het is helder dat twee mensen in Nederland niet van zo’n bedrag kunnen leven, ook niet als ze 65 zijn.

Onbekendheid door onvoldoende en verhullende voorlichting
Wat opvalt is, dat velen, die dit lot boven het hoofd hangt, nog geen enkele – of slechts zeer beperkte – notie hebben van hun toekomstige rampzalige situatie. Dit laatste is vooral het gevolg van het gebrek aan voldoende en gerichte voorlichting vanuit de overheid. Hoewel in 2009 aan alle jongere partners door de Sociale Verzekeringsbank een brief over dit onderwerp is geschreven, was de inhoud daarvan dusdanig verhullend, dat menigeen toen kennelijk niet heeft begrepen dat het om zulke grote bedragen zou gaan (de helft van het huidige aow-bedrag). In de brief wordt slechts gewag gemaakt van het ‘vervallen van de partnertoeslag’ per 2015. Nu zijn er weinig mensen te vinden die nog voor hun pensionering weten wat een aow-partnertoeslag is en hoe hoog die is. In die brief werd dit ook niet duidelijk gemaakt.

Ondanks dat bekend is dat slechts 1/3 van de betrokkenen op de hoogte is van deze maatregel (zelfs na de publiciteitscampagne van 2009), zijn er geen tekenen dat er voldoende politieke wil ontstaat om compenserende maatregelen te treffen. Dit betekent dat 2/3 van de betrokkenen zal worden ‘verrast’ door deze halvering van de AOW.

70% : vergeet het maar.
Decennia lang hebben overheid, werkgevers, vakbonden en pensioenfondsen u voorgehouden dat zolang je maar braaf iedere maand je pensioenpremie betaalde, je uiteindelijk bij je pensionering kon rekenen op een redelijk inkomen. Dat inkomen zou bestaan uit een AOW-uitkering en aanvullend pensioen van het pensioenfonds, bij elkaar zou het bedrag ca. 70% van het verdiende arbeidsinkomen vormen. Aldus heeft u daadwerkelijk 40 jaar pensioenpremie betaald en u wordt 65 jaar in 2015.

Check
Dus gaat u maar eens uitpluizen met hoeveel inkomen u tegen die tijd moet rondkomen zodat u een globale begroting kunt gaan maken. Pensioengegevens erbij zoeken, aow-normbedragen erbij, klaar. Enfin de uitkomst ziet er sober maar acceptabel uit.

Maatregelen
Tot u ontdekt dat het ‘feestje’ dramatisch zal worden verstoord door twee bezuinigingsmaatregelen : de verhoging van de pensioenleeftijd en het vervallen van de aow-partnertoeslag voor jongere partners.

De effecten daarvan zijn voor een grote groep toekomstige gepensioneerden, waar u ook toe behoort, schrikbarend. Ter illustratie volgt hieronder een korte inventarisatie van de concrete gevolgen in een willekeurige situatie : totaal 30.000 euro schade en een ernstig verstoorde aanvang van de pensioenperiode.

Situatie
U bent vutter en in 2015 wordt u 65. Dan stopt uw vut-uitkering. Uw vrouw is 2,5 jaar jonger en werkt niet (en heeft ook 0% kans op werk: afgelegen woonomgeving, leeftijd, gezondheid, etc).

Leeftijdsverhoging aow
Door de aow-leeftijdsverhoging moet u in 2015 drie maanden aow-uitkering missen. De vraag is of de pensioenfondsen de ingangsleeftijd voor de pensioenen ook gaan verhogen. In dat geval zal die drie maanden ook geen pensioen worden uitgekeerd en zal er dan in het geheel geen inkomen zijn.

Vervallen partnertoeslag aow
In 2015 is bovendien het vervallen van de aow-parnertoeslag in volle omvang van kracht, hetgeen betekent dat u 2,5 jaar lang iedere maand een AOW-bedrag ontvangt van 750 euro bruto en de aow-partneruitkering van eveneens 750 euro zult moeten missen. U ontvangt immers alleen AOW voor uzelf. Uw vrouw krijgt pas AOW als ze ook 65 wordt. Let op : het AOW-bedrag voor een echtpaar is in deze situatie (die heel lang kan duren en zeer veel voorkomt) dus een stuk lager dan het bedrag voor een alleenstaande ! Gegarandeerd dat Drees ligt te woelen in z’n graf 🙂

Stapelingseffect bezuinigingen
Alleen deze twee maatregelen kosten u in 2015, 2016 en 2017 bij elkaar ca. 30.000 euro (dwz. ten opzichte van de situatie zonder deze twee bezuinigingsmaatregelen).

Onderteken onze Stop de bankiers petitie op facebook

Dit zijn bedragen waar je met een beneden-modaal vut-inkomen niet voor kunt gaan sparen. Dit laatste werd u in 2009 geadviseerd, toen u van de sociale verzekeringsbank erg beknopte informatie ontving over het vervallen van de partnertoeslag. Die informatie was zodanig dat u toen in ieder geval niet heeft begrepen dat de gevolgen zo groot waren. De SVB had op zijn minst een indicatie kunnen geven van de omvang van de maatregel en had moeten aangeven dat deze maatregel zou betekenen dat men ver onder de altijd beoogde 70% van het arbeidsinkomen zou uitkomen. U had toen geen idee van het bestaan van die partnertoeslag en zeker niet hoe hoog dat bedrag zou zijn en evenmin van het totale effect op uw inkomen.

Bij de planning/begroting van de pensioeninkomsten is echter jarenlang (vrijwel levenslang) wel gerekend op deze twee uitkeringen om te komen tot een pensioeninkomen van ca.70% van het laatstgenoten inkomen. Nu komt u zo’n drie jaar fors onder die 70 % te zitten (in 2015 wordt dit zelfs een stuk minder dan 50 %).

Gezien het desastreuze effect van die maatregelen op het inkomen lijkt het daarom onvermijdelijk dat veel mensen tegen die tijd hun eigen woning moeten gaan verkopen om met de winst ervan (voorzover dan nog aanwezig) te kunnen overleven. Het is echter de vraag of je met zo’n schamel inkomen een redelijke huurwoning kunt vinden. De vrije huursector kent meestal immers strikte inkomenseisen en wachttijd opbouwen op een wachtlijst voor een sociale huurwoning kan ook niet meer. Geweldig om op deze manier je pensioenperiode te beginnen !

Onevenredig hard getroffen
Het lijkt me glashelder dat de groep mensen waartoe u behoort, niet alleen onevenredig zwaar wordt getroffen door het cumulatieve effect van de genoemde bezuinigingsmaatregelen, maar zelfs zodanig dat dit een ernstig ontwrichtend effect heeft op hun leven.

Compensatieregeling
Het ontbreken van compensatieregelingen voor het verzachten van deze buiten-proportionele effecten (of het meer geleidelijk invoeren van de maatregelen) is dan ook totaal niet begrijpelijk. De doelstelling van de AOW is immers het ‘voorkomen van behoeftigheid’ onder de ouderen, en de twee genomen maatregelen doen juist het tegengestelde : ze bevorderen hun behoeftigheid en wel zodanig dat veel betrokkenen recht krijgen op een bijstandsuitkering voor behoeftigen. Temeer is het onbegrijpelijk vanwege het feit dat het hier gaat om een afgebakende en afnemende groep mensen (veelal mensen die al voor 2012 in de vut of het prepensioen zitten respectievelijk mensen waarvan de partner geen inkomen heeft), zodat de kosten voor compensatieregelingen overzienbaar en afneembaar zijn. Het is duidelijk dat een compensatieregeling niet hetzelfde kan zijn als het terugdraaien van een maatregel, want het grootste deel van het beoogde bezuinigingsbedrag moet wel gerealiseerd worden. Daarom ligt het voor de hand om te denken aan aanvullende inkomensafhankelijke regelingen voor zowel de afschaffing van de partnertoeslag als de verhoging van de aow-leeftijd. Na een eerste globale berekening zou aanvaardbare compensatie niet meer dan 0,2 -0,4 % kosten van de totale jaarlijkse AOW-uitgaven, dus dat kan ook nauwelijks een serieuze belemmering vormen. Bovendien zal – indien er geen compensatieregeling komt – een deel van deze uitgaven toch gedaan worden in de vorm van bijstand/AIO die betrokkenen zullen ontvangen als ze met onvoldoende inkomen worden geconfronteerd.

Overige maatregelen
Natuurlijk moeten de inkomenseffecten van alle overige recente bezuinigingsmaatregelen hier nog bij worden geteld, zoals daar zijn : de verhoging van het eigen risico van de ziektekosten, de btw-verhoging naar 21% , de verhoging van de assurantiebelasting, de mogelijke fiscalisering van de AOW, de aanpassing van de fiscale schijftarieven (laagste schijf voor 65+ gaat omhoog naar 19%) en heffingskortingen, de te voorziene verhoging van de gemeentelijke belastingen , de verhoging van de energiebelasting, de stijgende energieprijzen, etc.

Indien de eens onvermijdelijke verhoging van de hypotheekrente verder ook nog zijn kop opsteekt, en de daling van de huizenprijzen zich versterkt doorzet, dan zijn de rapen meer dan gaar.

Gezien het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen AOW-maatregelen een ernstig ontwrichtend effect zullen hebben op het leven van veel toekomstige gepensioneerden. Reparatie van de voorgenomen maatregelen middels een inkomensafhankelijke compensatieregeling is daarom zeer dringend gewenst.

Nu vijf jaar na het begin van de crisis zijn de schuldigen van deze wereldwijde crisis nog steeds niet gestraft. Inmiddels zijn we in 2014 en zijn er nog steeds geen grote demonstraties tegen deze witte boorden criminelen die ons leven zuur gemaakt hebben. Wel is gebleken dat de bankiers een bord voor hun kop hebben omdat de criminele praktijken die geleid hebben tot de financiële crisis tot op de dag van vandaag gewoon doorgaan dus wordt het tijd voor actie.

Gebruik je Whatsapp om zoveel mogelijke vrienden en kennissen te bereiken met de volgende tekst:

Doe mee met de Stop de Bankiers actie en like of laat een bericht achter op https://www.facebook.com/stopdebankiers

Wij hopen dat door de Whatsapp/facebook actie ook de verantwoordelijke het onder ogen zien dat dit echt niet meer kan.

Men mag dit artikel totaal overnemen en te verspreiden

http://freedombytes.info/2014/?p=325

Lees meer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: